Usein kysytyt kysymykset

Tavoite?

Tavoitteenamme on rauha Ukrainaan kolmen kohdan ohjelmalla. Pakotteet maksimaalisiksi, Sotarikollinen-Putin tuomitaan ja pakotteet pois vasta rauhansopimuksen ja sotarikostuomion jälkeen.

Erityisesti kannustamme antamaan selkänojaa päättäjille, jopa vaikeisiin tai kipeisiin päätöksiin. Sota on kuitenkin sota ja Suomi sekä suomalaiset ovat tavallaan osallisina Euroopassa tapahtuvassa sodassa. Siksi vaaditaan paljon aivan poikkeavia päätöksiä ja haluamme ohjata kansalaisten painetta tärkeisiin asioihin, jotka edistävät rauhaa ja tukevat tavoitteitamme ja kolmea ohjelmakohtaamme.

Kuka on Slava Ukraini -yhdistyksen takana?

Perustajia ovat Timo Erikäinen (pj), Pasi Sipilä (vpj) ja Jari Ahmala (siht.). Kaikki ovat yksityishenkilöinä perustaneet yhdistyksen.

Miksi perustimme yhdistyksen?

Haluamme tuoda kanavan koordinoida vaikuttamistoimintaa, tavoitteena rauha Ukrainaan. Emme kuitenkaan halua hymistellä totuuksien edessä ja siksi sanomme asiat niin kuin ne ovat mielestämme.

Miten raha-asiat?

Emme ota vastaan lahjoituksia. Meillä ei ole jäsenmaksua. Toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön ja mahdolliset kulut katetaan perustajien toimesta. 

Miten voin tukea Slava Ukraini -yhdistystä?

Parhaiten tuet olemalla aktiivinen sinulle sopivilla tavoilla. Slava Ukraini tiedottaa säännöllisesti vaikutusmahdollisuuksistya.

Perustetun yhdistyksen säännöt: 

Slava Ukraini – yhdistys ry, säännöt 28.2.2022
Y-tunnus 3271333-9

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Slava Ukraini -yhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsinki.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia rauhan, aseistariisunnan, suvaitsevaisuuden
ja ihmisoikeuksien puolesta. Yhdistyksen tarkoituksena on myös tukea ja edistää
rauhanomaista elämää ja konfliktien ratkaisua Ukrainan ja sen lähialueiden välillä sekä ihmisoikeuksien kunnioitusta Ukrainassa ja sen lähialueilla.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
– voi järjestää kursseja, harjoitus- ja opetustilaisuuksia sekä muuta vastaavaa toimintaa
– voi julkaista yhdistyksen tiedotteita ja muuta viestintää eri viestintäkanavissa
– tekee kannanottoja ja reagoi sotiin ja konflikteihin
– pyrkii vaikuttamaan politiikan linjauksiin ja poliittisiin päätöksiin rauhan ja konfliktien ratkaisujen edistämiseksi
– toimii konfliktien ennaltaehkäisemiseksi
– edistää ihmisoikeuksien tunnettavuutta ja noudattamista
– avustaa ja tukee sodan ja konfliktien uhreja sekä edistää ja tukee heille annettavia
avustustoimia
– tukee Ukrainan konfliktien rauhanomaisia ratkaisuja ja edistää rauhaa ja ihmisoikeuksia Ukrainassa
3. Jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja
säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
4. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää
vuosikokous.
5. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2 – 5 muuta varsinaista jäsentä.
Hallituksen toimikausi on valintakokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja yksin.
7. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
8. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen kokous hyväksyy äänestys- ja vaalijärjestyksen.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen
päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.
9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7 vuorokautta ennen
kokousta.
Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille:
– kirjeitse tai sähköpostitse
10. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun
suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai
kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen
tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.