Tietosuojalauseke

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 28.2.2022.  

 1. Rekisterinpitäjä Slava Ukraini yhdistys (rekisterointi ilmoitus tehty 28.2.2022, Helsinki
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö Pasi Sipilä
  info@slava-ukraini.fi
 3. Rekisterin nimi Slava Ukraini yhdistyksen henkilötietorekisteri 
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.
  Henkilötietoja käytetään Slava Ukraini toiminnasta tiedottamiseen 
 5. Rekisterin tietosisältö Rekisteröidyn itsensä syöttämät tiedot sisältävät muun muassa seuraavat tiedot:
 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Yhteystiedot (sähköpostiosoite) 
 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietojen säilyttämiseen saatetaan käyttää ulkopuolisia palveluita, kuten Google-palveluita, joiden ylläpitämät palvelimet saattavat sijaita fyysisesti EU- ja ETA-alueen ulkopuolella. 
 2. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Internet-palvelimilla säilytettäviä tietoja käsiteltäessä huolehditaan fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta. Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa luotettavilla ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä noudattavilla kolmannen osapuolen Internet-palvelimilla.Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että vain asiaankuuluvilla henkilöillä on pääsy rekisteriin.
 3. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 
 4. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. 

Yhteystiedot

Slava Ukraini
info@slava-ukraini.fi